Pågående uppdrag

 • Bekämpning av sjögull i Grindsbyvattnet. LONA-projekt i samarbete med Orust kommun 2020-2022.

 • Uppföljning av ängar i skyddade områden i Västra Götalands län. På uppdrag av Länsstyrelsen 2021.

 • Allmän naturvårdsinventering, Bredmossen, Munkedals kommun. På uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götaland. 2021.

 • Uppföljning av martorn och ostronört i Västra Götalands län. På uppdrag av Länsstyrelsen 2021.

 • Naturvärdesinventering – Projekt Norr Nyckepigevägen. På uppdrag av Skövde kommun 2021.

Utförda uppdrag 2021

 • Naturvärdesinventering inför detaljplanearbete för Risatorp Södra. På uppdrag av Skövde kommun 2021.

 • Skötselplan för dagvattendammar med omgivande mark på detaljplaneområde Säckebäck 1:2. På uppdrag av Orust kommun.

 • Naturvärdesinventering för detaljplan i planområdet Revolvern. På uppdrag av Lysekils kommun 2021.

 • Inventering och ev. fröinsamling av tidig fältgentiana på öar i Strömstad kommun. På uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götaland. 2021.

 • Naturvärdesinventering på del av Rågårdsdal 1:18. På uppdrag av fastighetsägare 2021.

 • Naturvärdesinventering på del av Ed 3:1, Lysekils kommun. På uppdrag av fastighetsägare 2021.

 • Naturvärdesinventering inför detaljplan för del av Knarrevik 1:4.  På uppdrag av Strömstads kommun 2021.

 • Inventering av viveln Ceutorhynchus pumilio på Orust. På uppdrag av Orust kommun 2021.

Utförda uppdrag 2020

 • Invasiva växtarter i Orust kommun. LONA-projekt i samarbete med Orust kommun. 2018-2020.
 • Miljöövervakning av slåtterängar i Västra Götalands län. På uppdrag av Länsstyrelsen.

  https://www.lansstyrelsen.se/download/18.47b53ae01763826da6d1730/1607424573057/2020-29-slatterangar.pdf

 • Naturvärdesinventering inför detaljplan Rossö Backen. På uppdrag av Strömstads kommun 2020

 • Stöd vid åtgärder, vandringshinder för fisk, väg 195 Do Jönköping. På uppdrag av Trafikverket. 2018-2020..

 • Naturvärdesinventering av utredningsområden vid Gårvik, Munkedals kommun

 • Naturvärdesinventering vid spårområde söder om Fristad station, Borås kommun. På uppdrag av Trafikverket region Väst.2020.

 • Naturvärdesinventering vid väg 153 Svartenbacken och Yttre Hjärtared. På uppdrag av Trafikverket region Väst.2020.

 • Naturvärdesinventering vid plankorsning Åraslöv, Hässleholms och Kristianstads kommuner. På uppdrag av Trafikverket, region Syd. 2020.

 • Naturvärdesinventering väg 61/62 Bergvik- Ilanda. På uppdrag av Trafikverket region Väst.2020.

 • Naturvärdesinventering förstudienivå för lokalisering Sydostlänken.  På uppdrag av Trafikverket, region Syd. 2020.

Utförda uppdrag 2019

 • Lokaliseringsstudie gällande strömstareholkar i östra Skåne och Blekinge. På uppdrag av Trafikverket, region Syd. 2019.

 • Naturvärdesinventering vid Dalstorp, Tranemo kommun. På uppdrag av Trafikverket, region Väst. 2019.

 • Naturvärdesinventering utmed väg 63 vid Brattforsheden. På uppdrag av Trafikverket. region Väst. 2019.

 • Fiskevårdsåtgärder vid bro vid Eljaröd, Skåne län. På uppdrag av Trafikverket, region Syd. 2019.

 • Naturvärdesinventering vid väg 40 vid Bottnaryd, Jönköpings kommun. På uppdrag avTrafikverket, region Syd. 2019.

 • Naturvärdesinventering vid trafikkontrollplatser vid E4 vid Krängsberg, Vaggeryds kommun. På uppdrag av Trafikverket, region Syd. 2019.

 • Hänsyn till bestånd av västkustros i samband med åtgärder på gångstig på Almön, På uppdrag av Tjörns kommun. 2019.

 • Naturvärdesinventering väg 738 vid Ör, Växjö kommun. På uppdrag av Trafikverket, region Syd. 2019.

 • Naturvärdesinventering i anslutning till väg 23 vid Storebro, Vimmerby kommun. På uppdrag av Trafikverket, region Syd. 2019.

 • Naturvärdesinventering i anslutning till väg 23 vid Krönsmon, Vimmerby kommun. På uppdrag av Trafikverket, region Syd. 2019.

 • Naturvärdesinventering vid rastplatsen Vista kulle på västsidan av E4, Jönköpings kommun. På uppdrag av Trafikverket, region Syd. 2019.

 • Inventering av hökfibblor, väg 1758 Henå-Holmared, Bollebygds kommun. På uppdrag av Trafikverket, region Väst. 2019.

 • Naturvärdesinventering för E22 Ronneby-Karlskrona, delen Ronneby Ö – Nättraby, På uppdrag av Trafikverket, region Syd. 2019.

 • Naturvärdesinventering Norra Ryd etapp2 och 3, På uppdrag av Skövde kommun. 2019.

 • Kompletterande naturvärdesinventering väg 678 Lerbo - Bratteröd. På uppdrag av Trafikverket, region Väst. 2019.
 • Naturvärdesinventering vid Mysterna, Göteborgs kommun. På uppdrag av fastighetsägare i Mysternaområdet. 2019.

 • Naturvärdesinventering vid Eriksbergsmotet, Göteborgs stad. På uppdrag av Trafikverket, region Väst. 2019.

 • Naturvärdesinventering intill järnvägsbro över Nossan
  (Uddevalla-banan) vid Herrljunga, På uppdrag av Trafikverket, region Väst. 2019.

Utförda uppdrag 2018

 • Miljöövervakning av slåtterängar. På uppdrag av Länsstyrelsen Västra Götalands län. 2018

  https://www.lansstyrelsen.se/4.26f506e0167c605d56953c56.html.

 • Naturvärdesinventering- Väg 1758 Töllsjö. På uppdrag av Trafikverket Region Väst. 2018

 • Naturvärdesinventering- Väg 1800 Sparsör. På uppdrag av Trafikverket Region Väst. 2018

 • Naturvärdesinventering- Rödbomotet. På uppdrag av Trafikverket Region Väst. 2018

 • Inventering och flytt av flodpärlmussla vid väg 726 Karlskrona kommun och Väg 669, Ronneby kommun. På uppdrag av Trafikverket. 2018

 • Naturvärdesinventering Väg 678 Lerbo- Bratteröd, Uddevalla. På uppdrag av Trafikverket Region Väst. 2018

 • Naturvärdesinventering vid fd impregneringsplatsen i Hässleholm. På uppdrag av Trafikverket. 2018

 • Naturvärdesinventering för projekt Väg 47/ Östra vägen, förbifart Grästorp. På uppdrag av Trafikverket Region Väst. 2018

 • Naturvärdesinventering Väg 26 Lövåsens hållplats, Timmersdala.På uppdrag av Trafikverket Region Väst. 2018

 • Kompletterande inventering av västkustros intill väg 160 i Henån mellan Lövåsvägen och Rödbergsvägen, inför projektering av gc-väg. På uppdrag av WSP Sverige AB. 2018

 • Naturvärdesinventering vid Limmared f d impregneringsplats. På uppdrag av Trafikverket. 2018

Utförda uppdrag 2017

 • Fågelinventering i Anderstorps Stormosse och Store Mosse nationalpark.
  På uppdrag av Länsstyrelsen i Jönköpings län. 2017

 • Naturvärdesinventering Arlöv - Flackarp, fyra spår 2017. På uppdrag av Trafikverket Region Syd. 2017

 • Naturvärdesinventering väg 26, Karleby, Boterstena, Timmersdala. På uppdrag av Trafikverket Region Väst. 2017

 • Inventering av strandhabitat i Natura 2000-områdena Koster och Kosterfjorden-Väderöfjorden . På uppdrag av Länsstyrelsen Västra Götalands län. 2017
 • Kontroll av planerad hänsyn till växtplatser för västkustros m.fl. arter inför schaktningsarbete för elkabel till Galterö, Stenungsunds kommun. På uppdrag av Kraft & Ljusteknik AB (Vattenfall Eldistribution AB). 2017

 • Naturvårdskonsultation inför grävarbeten vid Rödsvatten, Orust kommun. På uppdrag av TROLK El och Tele AB. 2017.
 • Naturvärdesinventering väg 46, Valtorp och väg 47, Marka/ Odensberg. På uppdrag av Trafikverket Region Väst. 2017

 • Fiskevårdsåtgärd vid rörbro över Knipån väg 195 – bedömning av åtgärdsförslag och rekommendationer kring utförandet, kontroll av utförda åtgärder. På uppdrag av Trafikverket Region Syd. 2017

 • Naturvärdesinventering väg 27, förbifart Bor, På uppdrag av Trafikverket Region Syd. 2017

 • Fortsatt arbete med holkar för strömstare och forsärla, Rapport på uppdrag av Trafikverket Region Syd. 2017

 • Naturvärdesinventering för del av Stigfjordens naturvårdsområde. På uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 2017
  https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/tjanster/publikationer/2018/naturvardesinventering-for-stigfjordens-naturvardsomrade-delomrade-kalvofjorden-och-sodra-orustkusten.html

 • Framställande av ansökan om LONA-projekt om invasiva arter. På uppdrag av Orust kommun. 2017

Utförda uppdrag 2014-2016

 • Inventering av ängssvampar och kompletterande naturvärdesbedömning vid planerad luftledning Hårleby- Edshultshall. På uppdrag av Orust kommun. 2016.

 • Naturvärdesinventering väg 108, gc-väg Kävlinge. På uppdrag av Trafikverket. 2016.

 • Inventering av Natura 2000-naturtyper. På uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götaland. 2016.
 • Utredning om effekter på naturmiljön av utsläpp från enskilda avlopp i Storehamnsområdet. På uppdrag av Orust kommun. 2016.
 • Naturvärdesinventering väg 136, delen Rälla – Ekerum. På uppdrag av Trafikverket. 2016.

 • Naturinventering på projekt Väg 866, Hammarsborg. På uppdrag av Trafikverket. 2016.
 • Naturguidning vid kommunens vattentäkt. På uppdrag av Orust kommun. 2016.
 • Räddningsåtgärder för bestånd av västkustros på Almön (inklusive skötselplan). LONA-projekt för Tjörns kommun 2014-2015.

 • LONA-projekt: ”Kvalitetssäkring av GIS-skikt för skyddsvärda områden”. Fortsättning av projekt från 2011.  På uppdrag av Orust kommun. 2015.

 • Inventering av skaftslamkrypa i Västra Götalands län 2015. På uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götaland. 2015.
  https://www.lansstyrelsen.se/download/18.76f16c3d1665eba4c3eece4/1540299214113/2015-60.pdf

 • Naturvärdesinventering och naturvärdesbedömning av planerad sträckning för ny luftledning från Hårleby till Edshultshall. På uppdrag av Orust kommun. 2015.
 • Naturvärdesinventering och naturvärdesbedömning väg 1010 Grebbestad - Krossekärr, Tanums kommun. På uppdrag av Ramböll Sverige AB. 2015.

 • Överföringsledning Hällevikstrand/Barrevik – ARV Tången (landförlagd del), Orust kommun. Naturvärdesinventering och naturvärdesbedömning. Rapport på uppdrag av Orust kommun. 2015.
 • Fågelinventering i Store Mosse nationalpark och Anderstorps Stormosse naturreservat, inom projektet Life to ad(d)mire. På uppdrag av Länsstyrelsen i Jönköpings län. 2015.
 • Inventering av björnbär utmed väg 610, 735 och 768 i Hallands län. På uppdrag av Calluna AB. 2014.
 • Utredning av lokaliseringsplatser för flytt av revlummerbestånd inom Landvetters flygplatsområde i Härryda kommun. På uppdrag av Naturcentrum AB. 2014.


Utförda uppdrag 2008-2013

 • Allmän naturvårdsinventering av Kerrsön och Lilla Dyrön i Tjörns kommun. Rapport på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götaland. 2013.

 • LONA-projekt: ”Framtagande av underlag inför översyn av utvidgat strandskydd i Orust kommun” På uppdrag av Orust kommun. 2013.
 • Naturvärdesinventering och naturvärdesbedömning av lokaliseringsalternativ för avloppsreningsverk vid Tången och Sandvik, Orust kommun. Rapport på uppdrag av Orust kommun. 2013.
 • Allmän naturvårdsinventering av Björlanda skjutfält, Göteborgs kommun. Rapport på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götaland. 2012.

 • Allmän naturvårdsinventering av Boksjön, Dals-Eds kommun. Rapport på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götaland. 2012.

 • Allmän naturvårdsinventering av Lurkevanns-området, Strömstads kommun. Rapport på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götaland. 2011.
 • Inventering av västkustros på Almön (Tjörns kommun), På uppdrag av Calluna AB: 2011.

 • Naturinventering och naturvårdsbedömning av vägkanter utmed väg 727, sträckan Tönsäng – Tuvesvik, Orust kommun. På uppdrag av HYDROGIS AB. 2011.

 • Fågelinventering på fastigheten Bön 1:8, Orust kommun. På uppdrag av HYDROGIS AB. 2011.
 • Naturinventeringar vid Greby och Vrångsholmen, Tanums kommun. På uppdrag av HYDROGIS AB. 2010.
 • Naturinventeringar inom planområdena: Bön 1:8, Såtas, Säckebäck, Fattiggården Mollösund, Kungsviken, Dalby, Orust kommun. På uppdrag av HYDROGIS AB. 2008-2010.

 • Inmätning av fasta kulturlämningar inom detaljplaneområdena Hogen och Kungsviken, Orust kommun. På uppdrag av HYDROGIS AB. 2010.
 • Inventering av rödlistade björnbär utmed väg 168 på Koön, Kungälvs kommun. Rapport på uppdrag av SWECO Infrastructure. 2009.
 • Inventering för åtgärdsprogram och miljöövervakning av ostronört. Rapport på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götaland. 2009.