2019

Från besökta miljöer 2019-bildspel 1

Under 2019 har vi varit i farten på många håll. På uppdrag av Trafikverket har vi utfört jobb i sju län. Det har därutöver blivit en del arbeten åt kommuner och företag.

Från besökta miljöer 2019 - bildspel 2

2018

Jobb 2018 - lite smakprov från de jobb vi haft

Under 2018 har OM´s Naturtjänst framför allt utfört jobb åt Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Trafikverket och Orust kommun.
För Länsstyrelsen har det gällt "Uppföljning av slåtterängar 2018". Trettio slåtterängar spridda i hela länet har besökts vid två tillfällen. Under tidig sommar kontrollerades förekomsten av olika kärlväxter, och under hösten mättes kvarvarande gräsmängd.
För Trafikverket har vi mest utfört naturvärdesinventeringar i anslutning till vägar och järnvägar, men också inventerat och flyttat flodpärlmusslor.
För Orust kommun har vi påbörjat ett LONA-projekt kring invasiva växter i kommunen. Detta arbete kommer att fortsätta kommande år.
Nedanstående bildspel ger några glimtar från fältarbete under året.
Alla uppdragen finns listade under fliken Utförda uppdrag.

Bildspel 1: Uppföljning av slåtterängar 2018 ...... Bildspel 2: Jobb åt Trafikverket........ Bildspel 3: Jobb åt Orust kommun

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017

Under året har företaget haft en rad uppdrag av olika omfattning. Flest utfördes åt Trafikverket, där naturvärdesinventeringar gjordes i olika landskap i södra Sverige, men också ett par uppdrag som gällde vattenmiljöer.

De största jobben, som krävde omfattande fält- och rapportarbete, utfördes på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götaland. Det gällde inventering av stränder i Kosterhavets nationalpark och inventering i Stigfjordens naturvårdsområde.

Mer om uppdragen 2017 hittar du på fliken Utförda uppdrag, som nu är uppdaterad.

Tore Mattsson studerar lavar på jätteek vid inventering i "korridor förbi Bor". Foto Olle Molander
Inventering inom arbetsområdet Arlöv- Flackarp fyra spår. Foto Olle Molander
Under sommaren 2017 inventerades flertalet öar i Kosterhavets nationalpark. Foto Olle Molander
Stigfjordens natur var föremål för mycket fält- och rapportarbete 2017. Foto Olle Molander