Tjänster

 • Naturvärdesinventeringar avseende biologisk mångfald (NVI) enligt Svensk Standard SS 199000: 2014 och SIS-TR 199001:2014
 • Allmän naturinventering av kärlväxter, mossor, lavar, svampar, fåglar, dagfjärilar och vattenmiljöer
 • Inventering som underlag för bildande av naturreservat
 • Utarbetande av skötselplaner
 • Kartering av naturtyper och inventering av Natura 2000- naturtyper
 • Riktade artinventeringar av hotade arter
 • Inventering av skyddsvärda träd
 • Utredning och rådgivning angående arter och miljöer
 • Information och presentation av natur och miljöer t.ex. i form av naturguider
 • Foto- och GIS-presentationer
 • Naturguidning